ഞാൻ ഒരു കഥയെഴുതും.

എന്നെക്കുറിച്ച്,

മറ്റാരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയാലും

മതിയാവാത്ത അത്രേം എഴുതും.

മഴവെള്ളത്തിലും മഞ്ഞുകട്ടകളിലും

മരച്ചില്ലകളിലും എഴുതും.

എഴുതി എഴുതി എങ്ങോട്ടേക്ക്

എന്നില്ലാതെ ഒഴുകും.

ആഴിയോളം നീല നീയെന്റെ

ഹൃദയത്തടാകത്തിൽ

ഒളിച്ചുവച്ചു.

ആ രാവിൽ ഞാനെന്റ

തോണിയിലങ്ങനെ

കവിതയും പാടി

കടന്നുവന്നു.

There are some places which are insignificant but have a soul. And I was searching for one such a place actually, yes in the metro city. I remember that lonely evening in the hostel room with plenty of worries I decided to go out. To the new place, to see new people and to find fresh feelings. In between the apartments, through the lanes, I walked passing temples, vegetable shops; bought Kit Kats. The end was worth exploring. The place I have always dreamt of. But in my dream, it was not Banglore but Chennai. That’s the only difference. Agraharam, kolams, kovils, street vendors, pakkoda shops, Fruit sellers, colours of kuppivala, the smell of jasmine flowers, the sound of temple bells and chants, street lights…and loyal guide dogs. The life seemed simple, I witnessed happy smiles and mysterious faces in between the sorrows of life. As days passed I started going there often, whenever I missed home, when I felt lonely and stressed I found my calm there. Talked with shop keepers, bought papayas, made friends with one Akka who spoke Tamil, the little guy who visited her for Kannada tuition, the Malayali aunty from whose shop I bought chocolates, the rough and tough paatti with big nose pin who sold flowers. I took my favourite people there. And I’m wondered! How some places can influence us is absolutely unpredictable. Some Places acquire the quality of human beings and make us comfortable. It worked for me. And I fell in love with the small village. I can’t wait to roam around there and meet my friends. And yes I must take my favourite people there and walk through the busy narrow streets holding their hands and telling stories and yes I’m going to do that. Soon, very soon!

Create your website at WordPress.com
Get started